Ornate Collection

<span>ESW-021<span>: </span></span>Rasa Curls - Wood
<span>ESW-060<span>: </span></span>Eternity Lotus - Wood
<span>ESW-068<span>: </span></span>Shira Wings - Wood
<span>ESW-082<span>: </span></span>Summer Feathers - Wood
<span>ESW-082<span>: </span></span>Summer Feathers - Wood
<span>ESW-083<span>: </span></span>Navajo Feathers - Wood
<span>ESW-102<span>: </span></span>Tomahawk Hooks - Wood
<span>ESW-125<span>: </span></span>Isabelle Swirls - Wood
<span>ESW-125<span>: </span></span>Isabelle Swirls - Wood
Sale <span>ESW-172<span>: </span></span>Aro Drops - Wood
<span>ESW-188<span>: </span></span>Draco Wings - Wood
<span>ESW-315<span>: </span></span>Leilani Hoops - Wood
<span>ESW-315<span>: </span></span>Leilani Hoops - Wood
<span>ESW-316<span>: </span></span>Delilah Hoops - Wood
<span>ESW-341<span>: </span></span>Selma Hoops - Wood
<span>ESW-342<span>: </span></span>Sutter Hoops - Wood