<span>ESW-320<span>: </span></span>Nero Diamond - Wood